Personalhåndbok                   

Personalhåndboken vil gi deg nyttige opplysninger om ditt arbeidsforhold i SKY Rekruttering og Bemanning, og vi ber deg derfor om å lese den nøye.

 Vi legger stor vekt på kvalitet i alle ledd, gode prosesser gjennom personlige relasjoner og tett oppfølging. Som medarbeider i SKY Rekruttering
og Bemanning er du vår viktigste ressurs. Derfor vil vi skape arbeidsglede i
samarbeid med deg. Ingenting er som å få vist hva man er god for, og at
innsatsen blir verdsatt.

ANSETTELSESFORHOLD:
Du er fast ansatt i SKY Rekruttering og Bemanning for å utføre arbeid hos våre
oppdragsgivere. Arbeidsoppgaver og varighet på oppdrag blir avtalt på forhånd
og bekreftet med en skriftlig oppdragsbekreftelse. Vær oppmerksom på at du er
underlagt de retningslinjer som gjelder hos den enkelte oppdragsgiver.
Som din arbeidsgiver er SKY Rekruttering og Bemanning ansvarlig for utbetaling
av lønn og feriepenger, samt innbetaling av skatt, arbeidsgiveravgift,
forsikringer. SKY Rekruttering og Bemanning skal være en god
arbeidsgiver, men det stilles også store forventninger til deg som medarbeider.
Vi krever at alle yter sitt aller beste for best mulig måloppnåelse. Dette er
med på å gi gode tilbakemeldinger og referanser for nye arbeidsoppdrag/jobber.

Det er viktig at du opptrer høflig og korrekt, viser arbeidsvilje, fleksibilitet, serviceinnstilling og at du overholder avtalt arbeidstid. Når det gjelder arbeidsmiljøet du skal forholde deg til, ber vi deg ha et bevisst forhold til både klær og fremtreden.

Husk at du alltid er underlagt de retningslinjer som gjelder på den enkelte arbeidsplass.

Forhold deg til kundens regler for bruk av internett, e-post, mobil og telefon. Unngå private samtaler samt bruk av kamera (mobilt, digitalt) o.l. med mindre dette har relevans til arbeidsoppgaver.

Arbeidsavtalen:

Ved ditt første oppdrag inngår vi en arbeidsavtale med deg. Denne avtalen inneholder
generelle bestemmelser om arbeidsforhold. Arbeidsavtalen gjelder også for fremtidige
oppdrag og så lenge ditt ansettelsesforhold hos oss varer.

Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er vi som er din arbeidsgiver, og at det er vi som er ansvarlig for at du får lønn og feriepenger, samt at skatte og trygdetrekk blir foretatt etter gjeldende regler i arbeidsmiljøloven, ferieloven og
folketrygdloven. Arbeidsavtalen suppleres med en oppdragsbekreftelse for hvert
nye oppdrag.

Oppdragsbekreftelse:

Når vi har avtalt et oppdrag vil du motta en oppdragsbekreftelse som inneholder opplysninger om arbeidssted, arbeidsoppgaver, arbeidstid, oppdragets varighet, timelønn og andre betingelser.

Forlengelse/ avslutning av et oppdrag:
Oppdragsgiver skal kontakte oss dersom de ønsker å forlenge oppdraget,
og vi vil innhente ditt samtykke før vi forlenger vår avtale med deg. Dersom kunden gir signaler om avslutning eller forlengelse av ditt oppdrag skal du snarest gi beskjed til oss.
I enkelte tilfeller ønsker kunden/kandidaten å avslutte oppdraget før den avtalte tid. For
å kunne motta lønn for hele oppdragets varighet, avtalt oppsigelsestid i.h.t. kontrakten , plikter du å godta lignende
arbeid hos annen oppdragsgiver eller i SKY Rekruttering og Bemanning internt resten av
perioden. Det kan også hende at kunden tilbyr deg fast stilling. Da er det viktig at du raskt tar kontakt med oss for behandling av saken.

Ved avtalt oppdrags utløp står det deg fritt å velge om og når du vil ta nye oppdrag.

Ønsker du nye oppdrag vil vi presentere deg i passende ledige oppdrag, med mindre det foreligger gyldig grunn til oppsigelse eller avskjed. Det er derfor viktig at du til enhver tid oppdaterer din tilgjengelighet for oss på Din side i vår webportal.

Oppdragsinformasjon:

Vi gir deg all den informasjon du trenger om oppdraget; arbeidstid, adresse og veibeskrivelse, hvem du skal rapportere til og en beskrivelse av arbeidet du skal utføre. Alt du trenger å tenke på er å gjøre en god jobb!

Vi gjør oppmerksom på at du vil være underlagt den enkelte oppdragsgivers styring og kontroll, herunder gjeldende retningslinjer hos oppdragsgiver.

Oppfølging:

I løpet av de første dagene du er ute i oppdrag vil vi ta kontakt med deg for å høre hvordan arbeidet går og hvordan du trives. Videre holder vi fortløpende kontakt både med deg og kunden under oppdragetsvarighet. Det er imidlertid viktig at du også holder oss oppdatert. Husk at det er SKY Rekruttering og Bemanning som er din arbeidsgiver, og skulle du ha konkrete spørsmål eller problemstillinger er vi her for å hjelpe deg.

Oppsigelse:

Når du har akseptert et oppdrag er du bundet til å jobbe ut den tiden oppdraget varer.
For øvrig gjelder arbeidsmiljølovens generelle regel om en måneds gjensidig
oppsigelsestid, 14 dager i prøvetiden fra oppsigelsen er mottatt. Etter prøvetiden gjelder 1 mnd. fra første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted.


Taushetsplikt:
Du kan komme til å arbeide i en rekke forskjellige firmaer, møte mange
ulike personer og få innsikt i sensitive opplysninger. Du må betrakte all
informasjon som konfidensiell. Taushetsplikten gjelder også etter at du har
avsluttet oppdraget.

Sluttattest / Avslutting av arbeidsforholdet :

Dersom du slutter i SKY Rekruttering og Bemanning har du krav på
en sluttattest. Attesten skal inneholde ditt navn, fødselsdato samt opplysninger
om hva slags arbeid du har utført og arbeidsforholdets varighet. Alt arbeidstøy som du har fått utlevert skal leveres tilbake til SKY Rekruttering og Bemanning AS siste dagen du er ansatt.

Helse Miljø og Sikkerhet (HMS)
HMS -rutiner skal sikre gode arbeidsforhold for deg. Med gode arbeidsforhold menes både de fysiske sidene ved arbeidsmiljøet og en arbeidsplass som
gir mulighet for trivsel og vekst. SKY Rekruttering og Bemanning har nulltoleranse for bruk av rusmidler.

Du må ikke være påvirket av alkohol eller annet berusende eller
bedøvende middel i arbeidstiden, eller ha fravær på grunn av rusmiddelbruk.
Brudd på denne bestemmelsen vil få konsekvenser for ansettelsesforholdet.

Lønns og arbeidsvilkår:

Dine lønns- og arbeidsvilkår skal følge likebehandlingsreglene i
Arbeidsmiljøloven/Tjenestemannsloven. Likebehandlingsreglene innebærer at du som
utleid medarbeider har rett på de samme lønns- og arbeidsvilkår som du hadde
hatt som direkte ansatt (oftest midlertidig) i sammenlignbar stilling hos
oppdragsgiver. Det betyr at dine lønnsvilkår kan variere i ulike oppdrag og de
bekreftes i dine oppdragsbekreftelser.

Arbeidstid / Overtid:

Din avtalte arbeidstid står i oppdragsbekreftelsen. Dersom du blir pålagt overtid får du som hovedregel en overtidsgodtgjørelse i tillegg til vanlig timelønn. Planlagt overtid skal avtales/informeres med SKY R&B. Plikten til å utføre overtidsarbeid følger av reglene i arbeidsmiljøloven.

Lengden på overtidsarbeid skal i henhold til arbeidsmiljøloven
ikke overstige:

• 10 timer i løpet av 7 dager

• 25 timer i løpet av 4 uker

• 200 timer i løpet av 52 uker

Total arbeidstid inkludert overtid kan ikke overstige 13 timer pr.
24 timer. Dersom oppdragsgiver er bundet av tariffavtale kan det avtales
andre arbeidstids - og overtidsordninger med oppdragsgivers tillitsvalgte. Du
vil da være omfattet av disse reglene.

Merarbeid:

Arbeider du deltid må du jobbe full arbeidsdag og full arbeidsuke
(tilsvarende 100 % stilling) for å få overtidsgodtgjørelse. Arbeid utover
avtalt arbeidstid, men innenfor rammene av 100 % stilling, kalles merarbeid.
Merarbeid betales med vanlig timelønn. Plikten til å utføre merarbeid følger av
reglene i arbeidsmiljøloven.

Skift:

Hvis du skal jobbe døgnkontinuerlig skift, helkontinuerlig skift
eller turnusarbeid, vil arbeidstid og eventuell overtid bli avtalt for hvert enkelt
oppdrag.

Timeregistrering:

Timeregistrering gjøres via vår hjemmeside

Det er ditt ansvar å godkjenne timelisten i tide slik at du får utbetalt lønn. Husk at oppdragsgiver også skal ha muligheten til å godkjenne timelisten i tide.

Våre kandidater må sende inn timene sine hver dag.

Husk også alltid å ha oppdatert e-post-/gateadresse ifm. utsendelse av lønnsslipp. Mottar vi timelisten etter fristen satt over (siste virkedag i mnd.) må du vente til neste lønningsdag før lønn utbetales. Hvis du har spørsmål om timeregistrering eller andre lønnsrelaterte spørsmål kan du kontakte oss på telefon eller på e-post

Uoverensstemmelser:

Hvis det er uoverensstemmelser med oppdragsgiver vedrørende
timeregistreringen skal du ta dette opp med din konsulent i SKY Rekruttering og
Bemanning. Bevisst forfalskning av timelister blir anmeldt og vil få
konsekvenser for ansettelsesforholdet.

Fravær og/eller sykdom:

Dersom du blir syk eller av andre grunner ikke kan møte til avtalt
tid på jobb, må du ringe Hovedkontoret på morgenen første fraværsdag. SMS og
e-post godtas ikke, unntatt hvis du jobber kveld/natt. 

Ved sykefravær utover en dag må du ringe til oss daglig. Gjør du
ikke dette kan retten til sykepenger falle bort. Eventuell sykmelding skal
snarest leveres/sendes hovedkontoret, og senest innen 1 uke. Ved forlengelse
av sykmeldingen må du gi hovedkontoret beskjed samme dag.

Egenmelding:

Du må ha vært ansatt i to måneder før du kan benytte egenmelding.
Disse to månedene kalles opptjeningstid. Du er ansatt hos oss i det øyeblikket
du starter ditt første oppdrag. 

Hvis du har hatt et opphold mellom oppdragene på mer enn 14 dager,
må du opparbeide ny opptjeningstid før du kan bruke egenmelding.

Dersom du fortsatt er syk utover egenmeldingsperioden, må vi ha
sykmelding som gjelder senest fra og med første arbeidsdag etter
egenmeldingsperiodens utløp, hvis ikke tapes retten til sykepenger - også for
egenmeldingsdagene.

Dersom det foreligger begrunnet mistanke om at egenmelding
benyttes uten at du er syk, har SKY Rekruttering og Bemanning anledning til å
frata deg retten til å benytte egenmelding i seks måneder.

Lege/ Tannlege : Du kan få permisjon, uten lønn, ved lege / tannlege / spesialist besøk om det ikke er mulig å finne time før/etter arbeidstid. Dokumentasjon må fremlegges.

Sykmelding:

Du må ha vært ansatt i fire uker før sykmelding fra lege gir rett
til sykepenger. Disse fire ukene kalles opptjeningstid. Hvis du har et opphold
mellom oppdragene på mer enn 14 dager, som ikke er avtalt lovfestet ferie, må
du opparbeide ny opptjeningstid før du kan bruke sykmelding. SKY Rekruttering
og Bemanning betaler sykepenger til deg for det tidsrom du har krav på
sykepenger, men kun i arbeidsgiverperioden som er 16 kalenderdager. Etter
utløpet av denne perioden betaler NAV sykepenger til deg så
fremt du har krav på sykepenger.

Sykmelding i forbindelse med yrkesskade dekkes fra første dag,
uavhengig av hvor lenge du har jobbet i SKY Rekruttering og Bemanning.

Sykepenger og sykepengegrunnlag:

Sykepenger utbetales fra første hele fraværsdag. Det er en
forutsetning at melding om sykefravær er gitt til hovedkontoret første fraværsdag,
og at lege er kontaktet samme dag. Sykepenger blir utbetalt med 100 % av
gjennomsnittlig inntekt (uten overtid) de siste 4 ukene før sykefraværet, med
en grense oppad som tilsvarer 6 x G (G= grunnbeløpet i folketrygden). Jobber du
"ujevnt" blir ofte en lengre periode lagt til grunn for
gjennomsnittsberegninger.

Egenmelding/sykmelding ved små barns
eller barnepassers sykdom 

For at du skal ha rett til egenmelding/sykmelding ved barns
sykdom, må du ha vært ansatt i 4 uker. Retten gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Fraværet må meldes hovedkontoret første fraværsdag. Ved flere dager fravær må du ringe hovedkontoret hver dag. Gjør du
ikke dette kan retten til sykepenger falle bort. Det
er også viktig at du kontakter lege første fraværsdag som ikke kan dokumenteres
med egenmelding.

Egenmeldingsskjema skal skrives første dag på jobb, etter fraværet. Kontakt hovedkontoret for utfylling event. for å få skjemaet tilsendt over mail. Gjør du
ikke dette kan retten til sykepenger falle bort.

Oppfølging ved sykefravær:

Som medarbeider har du plikt til å samarbeide om å finne løsninger
som hindrer unødig langvarig sykefravær. Hvis du blir syk skal vi i fellesskap
iverksette passende tilretteleggingstiltak. Ved sykefravær som antas å vare over en
lengre periode, vil vi kalle deg inn til oppfølgingsmøter og vi skal sammen
utarbeide oppfølgingsplaner.

Du har et medvirkningsansvar til å utarbeide og gjennomføre
oppfølgingsplanene. Du plikter bare å gi opplysninger om din arbeidsfunksjon.

Lønn for offentlige høytidsdager (1. og 17. mai)

Du får lønn hvis du er i oppdrag i minst 30 dager rundt høytidsdagen. Du må også jobbe hos oppdragsgiveren siste ordinære arbeidsdag før og første ordinære arbeidsdag etter høytidsdagen. Dette gjelder ikke hvis disse dagene faller på en søndag eller annen helgedag (med helgedag menes røde dager på kalenderen). I tillegg kreves det at du skulle ha jobbet den ukedagen som høytidsdagen faller på.

Lønn for bevegelige helligdager blir ikke dekket hvis ikke arbeidsgiveren du er leid ut til har en tariffavtale eller annen avtale med sine ansatte og SKY R&B.

Ferie/fri:

I avtalte oppdragsperioder er du omfattet av de samme regler om feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager som du ville hatt som direkte ansatt i tilsvarende stilling hos innleier dersom disse er bedre enn reglene i ferieloven. Som medarbeider i SKY Rekruttering og Bemanning har du minst 21 dagers ferie pr kalenderår. Dersom du
har fylt 60 år har du rett til en ekstra ferieuke. Som medarbeider i SKY
Rekruttering og Bemanning (fast ansatt uten garantilønn) står det deg fritt å
ta ferie så lenge og ofte som du selv ønsker mellom oppdrag. Husk bare at
retten til sykepenger faller bort dersom det går mer enn 2 uker mellom oppdrag,
jfr. folketrygdlovens § 8-15.

Feriepenger:

Feriepenger tjenes opp i året før ferien tas ut. Retten til feriepenger fra SKY Rekruttering og Bemanning avhenger av om du har hatt arbeidsinntekt hos oss i opptjeningsåret (året før ferieåret). Feriepengesatsen er 10,2 % og 12,5 % hvis du er over 60 år, og utbetales normalt i midten av juni.

Dersom du er bundet av tariffavtale som gir rett til fem ukers ferie, er den ordinære satsen 12 %. For arbeidstakere over 60 år er satsen 14,3 %. Den femte ferieuken og den forhøyede satsen er imidlertid en del av lønnsoppgjøret mellom partene, og ikke en del av ferieloven. Er du fast ansatt med garantilønn men ikke bundet av tariffavtale er feriepengesatsen 10,2 % i garantilønnsperioder.

Slutter du i SKY Rekruttering og Bemanning utbetales opptjente feriepenger for inneværende år sammen med siste ordinære lønnsutbetaling i henhold til ferielovens § 11 tredje ledd. Det trekkes skatt (ordinær inntektsskatt) av feriepenger som utbetales i
opptjeningsåret (det året de er opptjent). For medarbeidere omfattet av tariffavtale gjelder egne regler.

Lønn / Utbetaling av lønn:

Din lønn i oppdrag vil bestemmes av innleier på bakgrunn av dennes regler for avlønning og bekreftes av den enkelte oppdragsbekreftelse. For perioder mellom oppdrag gjelder reglene presisert i din arbeidsavtale.

I avtalte oppdragsperioder skal du ha samme tilgang til felles goder og tjenester (fysiske fasiliteter som for eksempel kantine og treningsrom) hos innleieren som innleierens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet. Ta kontakt med din konsulent i SKY Rekruttering og Bemanning ved spørsmål om slik tilgang.

Vi utbetaler lønn en gang pr. mnd. Den 10. i hver mnd. for forrige mnd. som er opptjenings mnd. "Eks.: For januar utbetales lønn 10. februar. For februar utbetales lønn 10. mars osv." Husk å rigistrere dine timer etter hver arbeidsdag.

SKY Rekruttering og Bemanning betaler ikke ut forskudd.

Er det gjort feil med utregning av lønn, for mye eller for lite, andre feil som tastefeil etc, feil i lønns utskrift, vil dette rettes straks det blir oppdaget og justeres ved første lønnsutbetaling.

NB: Du mottar ikke lønn før vi har ditt fødselsnummer eller D-nummer registrert hos oss. Husk å oppgi kontonummer til SKY Rekruttering og Bemanning. Det er viktig at du er nøye med disse opplysningene slik at du får utbetalt lønn til riktig tid og til riktig konto.

Skattekort:

Skattekort vil bli hentet elektronisk av SKY Rekruttering og Bemanning  for alle medarbeidere med gyldig fødselsnummer.

NB: Medarbeidere uten norsk fødselsnummer, men som har et D-nummer må søke om nytt skattekort hvert år. Dette vil ikke bli hentet automatisk.

HMS-rutiner:

Gode HMS-rutiner skal sikre et godt og sikkert arbeidsmiljø for deg som medarbeider i SKY Rekruttering og Bemanning. Dette gjelder både de fysiske sidene ved arbeidsmiljøet samt en arbeidsplass som gir mulighet for trivsel og utvikling.

Verneutstyr

Er du i oppdrag som krever verneutstyr skal du få utlevert slikt utstyr ved oppdragets start. Du må signere en egen avtale som omhandler hva slags type verneutstyr du har fått utlevert og hvilke betingelser som gjelder for utlånet.

Verneombud

Som SKY Rekruttering og Bemanning sin medarbeider jobber du under kundens HMS-organisasjon i tillegg til de etablerte systemer hos oss Opplever du forhold på arbeidsplassen som du anser som kritikkverdige, ta kontakt med verneombudet eller din
konsulent i SKY Rekruttering og Bemanning. Som medarbeider plikter du å delta i det
organiserte verne- og miljøarbeidet på arbeidsplassen, og aktivt medvirke ved
gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Vi ønsker at du:

Rapporterer alle uønskede hendelser og farlige forhold du observerer eller er involvert i til din konsulent i SKY Rekruttering og Bemanning umiddelbart. Selv vurderer egen sikkerhet og om nødvendig avbryter arbeidet inntil forholdene er rettet opp. Selv er aktiv i å tenke sikkerhet og helse, og melder fra om noe virker/kan bli farlig. Til enhver tid bruker riktig og påbudt verneutstyr. Tenker på arbeidskollegaers sikkerhet.

Dersom du blir skadet i arbeidet eller pådrar deg sykdom som du mener er forårsaket av forhold i arbeidet, må du snarest varsle din konsulent i SKY Rekruttering og Bemanning om dette.

Helt til slutt:

Som medarbeider i SKY Rekruttering og Bemanning er du vår viktigste ressurs. Derfor vil vi skape arbeidsglede i samarbeid med deg. Ingenting er som å få vist hva man er god for, og at innsatsen blir verdsatt.

SKY Rekruttering og bemanning skal være en god arbeidsgiver, men det
stilles også store forventninger til deg som medarbeider. Vi krever at alle
yter sitt aller beste for best mulig måloppnåelse. Dette er med på å gi gode
tilbakemeldinger og referanser for nye arbeidsoppdrag/jobber. Så sett deg inn i arbeidskontraktens innhold.

Ring både SKY Rekruttering og Bemanning og oppdragsgiver (arbeidsplassen du jobber på) dersom du er forhindret fra å møte på jobb. Overhold fristene for timeregistrering - da får du lønn i riktig tid.

Kontakt SKY Rekruttering og Bemanning dersom det oppstår situasjoner du ønsker å snakke om. LYKKE TIL I DIN NYE STILLING