HMS

Daglig leder i SKY Rekruttering og Bemanning har ansvaret for Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi skal sikre at våre medarbeidere har et godt og trygt arbeidsmiljø som forebygger yrkesskade og yrkesrelatert sykdom hos våre innleie bedrifter. Vi kartlegger eventuelle risikoer på arbeidsplassen.

Oppdragsgiver har ansvar for å gi innleid medarbeider grunnleggende innføring i bedriftens HMS-systemer og avviksrutiner, og skal inkludere innleide medarbeidere i HMS på lik linje som egne ansatte.

Før våre medarbeidere begynner å jobbe må de sette seg inn i bedriftens HMS-regler. Våre medarbeidere plikter å følge alle regler og påbud, samt å delta på inspeksjons- og vernerunder.

Ulykker, nesten ulykker skal rapporteres til nærmeste kontaktperson i SKY Rekruttering og Bemanning og til leder/verneombud på arbeidsplassen. Nødvendige skjema og rapportering må utføres umiddelbart. Se linker under.

Godkjent bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet

Fritak for solidaransvar for skattHer er link for melding om arbeidsulykke med alvorlig personskade eller dødsfall. Aktuelle skjemaer. Kontakt telefoner.